Управување

Управувањето е организирано спортед двостепениот систем. Управувањето се остварува преку органите на друштвото:

• Собрание на акционери
• Надзорен одбор
• Управен одбор

Секој од овие органи е потполно самостоен со строго разграничени надлежности. Членувањето во нив е во согласност со важечките законски прописи.

Надзорен одбор

Image

Белев Александар

дипл. град. инж. CV

Претседател на Надзорен одбор

Image

Петровска Александра 

дипл. инж. арх. CV

Заменик претседател на Надзорен одбор

Image

Филипоски Филип

дипл.шум.инж. CV

Член на Надзорен одбор

Image

М-р Јанков Раде

дипл.правник CV

Независен член на Надзорен одбор