Сертификати за квалитетот на производите

Image

Согласно Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011 поголем дел од производите на производната програма на АДИНГ АД Скопје поседуваат ЕЦ Сертификати за контрола на фабричкото производство, а со тоа и право на сертифицираните производи да се постави ознаката
Со овие Сертификати се потврдува дека со контрола на фабричкото производство сертифицираните производи се во сообразност со барањата од следните европски норми:

ЕN 934-2:2009+А1:2012 Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса

- Дел 2: Адитиви за бетон-Дефиниции, барања, сообразност, обележување и етикетирање

ЕN 934-3:2009+А1:2012 Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса

- Дел 3: Адитиви за ѕидарски малтер-Дефиниции, барања, сообразност, обележување и етикетирање

ЕN 934-5:2007 Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса

- Дел 5: Адитиви за прскан бетон-Дефиниции, барања, сообразност, обележување и етикетирање

 Преземи сертификат   

Преземи сертификат

МКС EN 998-2:2017: Ѕидани ѕидови, столбови и прегради

 Преземи сертификат

EN 1504-2:2004 Производи и системи за заштита и репарација на бетонски конструкции

- Дел 2: Системи за површинска заштита на бетон-Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност

ЕN 1504-3:2005 Производи и системи за заштита и репарација на бетонски конструкции

- Дел 3: Констриктивни и неконструктивни репарации- Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност

ЕN 1504-4:2004 Производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции - Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност

- Дел 4: Конструктивно поврзување

Преземи сертификат

 Преземи сертификат (ENG)

ознаката овозможува непречен пласман на производите на единствениот пазар на земјите членки на ЕФТА и на Европската Унија.