Хидроглет В

Смеса за израмнување (глетување) на внатрешни ѕидни и плафонски површини малтерисани или изведени од бетон, гипскартон и сл.

Останати производи од оваа палета