Персонал

• Динамика на заетоста 

Динамична работна среда. АДИНГ е компания отворена за млад и експертен персонал, който е част организацията на работа По този начин се променя квалификацията и възрастовата структура на заетите лица.

• Обучение на персонала

Във фирмата се отделя специално внимание на развитието на персонала чрез финансиране за обучение и специализация на кадрите в различни форми на обучение . Обучение за използване на различни софтуерни пакети е задължително за голям брой от заетите лица. Образованието и новостите в определени области се прави главно чрез посещение и участие в семинари и панаири в страната и чужбина, както и предоставяне на експертна литература.